Her er du:

  1. Tjenester
  2. >
  3. Ord og begreper

Tjenester

Ord og begreper

AD   Active Directory (AD) er en katalogtjeneste som brukes for å registrere brukere og ulike ressurser i nettverket. Hovedfunksjonen til Active Directory er å ha en oversikt over alle brukere, servere, skrivere etc. som er i nettverket

 Applikasjon

  Programvare som benytter datamaskinens ressurser til en oppgave som brukeren ønsker utført. Typiske eksempler på applikasjoner er tekstbehandler, fagprogram eller internettlesere
Citrix   I denne produktkatalogen betyr Citrix verktøyet som gir brukeren tilgang til DGI-portalen. Løsningen flytter behovet for datakraft fra din lokale PC til en sentral dataserver. Din PC sender og mottar kun tastetrykk og skjermbilder via nettverket
 Chat      Chat – også kalt lynmelding - er en fellesbetegnelse for en type kommunikasjon over nett som skiller seg fra e-post med at samtalen foregår i tilnærmet sanntid og samtalen fungerer mer som en telefonsamtale enn en e-postutveksling
Datasenter       Datasenteret er DGIs samling av servere som leverer fagsystemer til alle brukere.
 Datatjener       Se: server
 Digitalt vindu   Det fysiske skjermbildet du ser på din PC og definerer all grunnleggende programvare per brukerDet fysiske skjermbildet du ser på din PC og definerer all grunnleggende programvare per bruker
 Digital Bestilling   Datasystem, satt opp som en nettbutikk, som håndterer bestillinger og endringer på brukertilganger i DGIs systemer
 Domene   En samling av servere bygget opp i et hierarkistisk systemEn samling av servere bygget opp i et hierarkistisk systemEn samling av servere bygget opp i et hierarkistisk system
Enhetlig kommunikasjonssløsning  

Enhetlig kommunikasjonssløsning - Unified Communication - er et brukergrensesnitt som integrerer mobil- og fasttelefoni, e-post, chat, video samt statusindikator for brukerens tilgjengelighet (presence

Fellesområde   Lagringsområde på DGIs server som er åpent for alle. Brukes ofte som et generelt lagringsområde på virksomhetsnivå

Fibernettverk

  Datanettverk basert på fiberteknologi som transporterer data med høy hastighet og stor kapasitet. DGI har sammen med Hafslund etablert nærmere 500km med fiberkabel i regionen for å knytte sammen kommunenes lokasjoner (ca. 200 i alt).
Gigabyte   Enhet for digital datalagring. 1GB = 1000MB (MegaByte). Begrepet benyttes også som enhet for overføringshastighet i nettverk
Hjemmeområde    Personlig lagringsområde på DGIs sentrale server som er tilgjengelig kun for brukeren
 IKT   Informasjons- og KommunikasjonsTeknologi er et begrep som omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon
 Image   Et “bilde” av PC-ens konfigurasjon (maskinvare og programvare). Benyttes til standard oppsett og re-tanking
 Infrastruktur   Underliggende tjenester som for eksempel fysisk nettverk og datamaskinservere som basis for andre tjenester
 IP   Internett Protocol - er en industristandard for hvordan informasjon oversettes, transporteres og mottas mellom datamaskiner i et nettverk.
 Klient   Brukes om betegnelse på en PC i nettverket.
 LAN   Local Area Network – lokalt nettverk på en lokasjon
 Linjeleverandør   Leverandør av kommunikasjonstjenester
 Nettverkspunkt   Fysisk kontakt for tilkobling til nettverket (LAN)
 Nettverksutstyr   Omfatter teknisk utstyr som benyttes i nettverket for å knytte datamaskiner sammen. Eksempel er svitsj eller trådløs sender
 NOARK   Norsk Arkivstandard er utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i offentlig forvaltning
 Pakking   Metode for å distribuere programvare til alle aktuelle brukere
 PDA   Personlig Digital Assistent – en mobil, digital enhet som fungerer som en PC.
 Portal   Digitalt “vindu” som inneholder tjenester tilpasset den enkelte bruker
 Rammeavtale   En avtale mellom kunde og leverandør som regulerer tilgang til tjenester og produkter, tjenestenivåer og merkantile forhold (priser).
 Redundant   Feilsikring – en teknisk løsning for datasystemer som sikrer at tjenester som faller ut, blir automatisk overtatt av en annen tjeneste uten at brukeren blir påvirket.
 SAN   Storage Area Network – en teknisk løsning for å knytte datalagringsenheter sammen med PC-er og dataservere.
 Server   Tjener – en datamaskin som leverer tjenester til et nettverk av PC-er.
 Serverfarm   En samling servere som samlet leverer tjenester til et nettverk av PC-er. Serverne deler ressurser og gir større stabilitet og effektivitet.
 Servicesenter   DGIs avdeling for håndtering av brukerhenvendelser. Avdelingen er delt i Servicesenter og 2. linje-støtte
 SMS-verktøy   Smarttjeneste som administrerer passord-tilgang til DGIs trådløse nettverk via SMS.
 Svitsj/kantsvitsj   Nettverkskomponent som styrer datatrafikk mellom ulike enheter i et nettverk, slik som PC, server, skriver og Internett-forbindelse.
 SYSVAK   Det nasjonale vaksinasjonsregisteret. Vaksinedata overføres mellom fagsystem for helsestasjonen og det sentrale SYSVAK-registeret
 Telekommunikasjon   Overføring av data ved hjelp datakommunikasjon og datanettverk
 UC - Unified Communication   Se “Enhetlig kommunikasjonsløsning”
 VPN   Virtuelt Privat Nettverk er betegnelsen på en datateknikk som anvendes for å skape «punkt-til-punkt»-forbindelser, såkalte «tunneler», gjennom et annet datanett som f.eks. internett.
 WAN   Wide Area Network – et nettverk som er sammensatt av flere lokale nettverk (LAN).
 WEB   Det globale informasjonsrom som gjør tekstdokumenter, bilder, multimedia og mange andre typer informasjon tilgjengelig over Internett