Digitalisering i offentlig sektor

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig sektor.

Innhold

Digitalisering forutsetter i de fleste tilfeller omstilling, og omstilling innebærer i de fleste tilfeller digitalisering. Sånn sett kan man godt si at digitalisering er omstilling, selv om det fortsatt finnes både IKT-prosjekter uten organisasjonsutvikling, og organisasjonsutvikling uten digitalisering. På sitt beste kan digitalisering – forstått som det å introdusere ny teknologi i en organisasjon – være en katalysator for forenkling av kompliserte regelverk og fornying av gammel og tungvinn forvaltningspraksis.

I utgangspunktet er digitalisering en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger. Begrepet digitalisering rommer derfor  også etablering av nye IT-systemer som opprettholder rutiner som utføres manuelt, selv om noen av de største besparelsene ved digitalisering ofte kommer når rutiner ikke bare blir digitale, men også kan automatiseres. Slik begrepet blir brukt i dag, omfatter det dessuten også oppgradering av gamle og utdaterte løsninger, selv om gamle IT-systemer strengt tatt allerede er digitale.

Digitalisering i offentlig sektor

Å digitalisere kan være lønnsomt og hensiktsmessig for virksomheten selv, iallfall så lenge de digitale løsningene faktisk bidrar til raskere, og gjerne også mer korrekt, saksbehandling. Digitaliseringsarbeidet kan imidlertid få enda større effekt dersom det også kan bidra til å forenkle kontakten mellom virksomheter og innbyggere.

Et sentralt utgangspunkt for digitaliseringen av offentlig sektor i Norge er at innbyggerne i stor grad er digitale. Videre vet vi at innbyggerne forventer at det offentlige tilbyr gode digitale tjenester. Alt ligger således til rette for digitalisering, og spørsmålet er derfor ikke om vi skal digitalisere forvaltningen, men hvor fort vi skal digitalisere, og hva vi skal digitalisere når.

Interkommunalt samarbeid

Kommunene i Gardermoregionen har gjennom DGI tilgang på en sterk spesialisert kompetanse som er mindre kostnadskrevende enn om alle kommunene skulle gjøre dette hver for seg.  Samarbeidet gir kommunene økt styringskraft, gjennomføringsevne og realisering av gevinster knyttet til digitaliseringen av kommunene

Samhandlingen med DGI styrker IKT- og digitaliseringen i kommunene. I samarbeid retter vi oppmerksomheten på fornyelse av kompetanse gjennom opplæring av kommunenes ansatte og styrking av servicesenteret i DGI. Sammen med kommunene forenkler vi prosesser gjennom aktiv forvaltning av kommunenes fagapplikasjoner og digitalisering av arbeidsprosesser samt forbedrer tjenester til innbyggere og næringsliv.

DGI har som mål å sikre og forsterke samhandlingen mellom kommunene gjennom aktivt arbeid i sektor- og systemeierforumene og porteføljestyring i rådmannsforum. Vårt arbeid skal tilrettelegge for og sikre maksimal utnyttelse av eksisterende og fremtidige systemer (fjerne tidstyver, fokus på kontinuerlig forbedring) og utarbeidelse av forpliktende planer for realisering av identifiserte effekt- og resultatmål.

Arbeidet legger regionale- og nasjonale føringer til grunn, blant annet krav til bruk av nasjonale felleskomponenter, IKT standarder og kommunale felleskomponenter. Vårt arbeid tar dermed utgangspunkt i flere nasjonale dokumenter, som for eksempel Digital agenda for Norge (Meld. St. 27), Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd (Produktivitetskommisjonen) og Riksrevisjonens undersøkelse av digitalisering av kommunale tjenester (Riksrevisjon 2015-2016).


Publisert: 25.10.2017 12:28:10
Sist endret: 09.06.2020 12:33