Om DGI

DGI er kommunens IT-avdeling. IT-tjenestene er skilt ut i et interkommunalt oppgavefellesskap som eies av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes. I tillegg leveres det IT-tjenester til eierkommunenes selskaper Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) og Romerike Revisjon IKS (RRI).

Innhold

Selskapet

DGI leverer informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine fem eierkommuner og bidrar med kompetanse og ressurser slik at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til realisering av gevinster gjennom blant annet å:

  • være en pådriver i videreutvikling av eierkommunene
  • ivareta kommunenes oppgaver knyttet til IKT-drift, service, og informasjonssikkerhet
  • implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester
  • understøtte kommunenes vedtatte strategier og implementere tiltak

Visjon

"Det skal være enkelt å være innbygger og næringsliv i Gardemoregionen"

Ansatte og adm.dir

Pr. 1. november 2022 har DGI 31 fast ansatte. Administrerende direktør er Frode Bostadløkken.

Fakta

  • Antall brukere totalt: ca. 17000 (administrasjon og skole)
  • Antall PC/iPads totalt: ca. 13500
  • Antall fagapplikasjoner: 65
  • Antall brukerapplikasjoner: 145
  • Antall lokasjoner i felles fibernettverk: 139

Bakgrunn

Selskapets eierkommuner utarbeidet i 2000 en mulighetsanalyse om et nærmere samarbeid på IKT-området. Mulighetsanalysen resulterte i en felles IKT-strategi hvor standardisert IKT program- og systemplattform var et hovedmoment. Selskapet var i drift fra 1.1.2005 og er nå et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27.

Eiere og kunder

DGI eies av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes.

Selskapet leverer også tjenester til eierkommunenes selskaper Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) og Romerike Revisjon IKS (RRI).

Styre og representantskap

Selskapets øverste organ er representantskapet. De fem eierkommunenes ordførere utgjør representantskapet.

Styret i DGI består av kommunedirektørene fra de fem eierkommunene, samt en ansattvalgt representant. 

Styreleder Jon Sverre Bråthen, kommunedirektør Nes kommune.

Org.nr. og bankinfo

Digitale Gardermoen har organisasjonsnr. 915 498 582
Bankkonto 8601.58.05732
IBAN: NO57 8601 5805 732

 


Publisert: 24.10.2017 12:59:17
Sist endret: 02.05.2023 11:23