• DGI
 • Digitalisering og utvikling

Digitalisering og utvikling

Innhold

Dagens IKT hverdag blir stadig mer kompleks. Med store krav til digitalisering, automatisering, effektivisering og forenkling, må digitale løsninger i fremtiden sikre samspillet mellom system, organisasjon og prosess. Dette stiller nye krav til styring og kompetanse, både i den enkelte kommune og hos Digitale Gardermoen (DGI).

Med rett kompetanse og kapasitet til å sette opp- og forvalte IKT-systemer og digitale løsninger som understøtter morgendagens behov, bistår DGI kommunene i digitaliseringsreisen de allerede er på, og ikke minst skal videre inn i. DGI har derfor etablert en felles enhet for Digitalisering og utvikling. Avdelingen bidrar til å effektivisere og utvikle samspillet mellom mennesker, prosesser, system og teknologi på tvers av kommunene i Gardermoregionen for å øke kommunenes evne til digitalisering av tjenestetilbudet.

Enheten organiseres i henhold til Styringsdokument for digitalisering og informasjonssikkerhet for kommunene i Gardermoregionen med de respektive sektorforum som styrende organ. Med denne organiseringen har DGI spisskompetanse i skjæringspunktet fag og teknologi. Gjennom sentralisert arbeid ut mot alle kommunene vil DGI kunne bistå i alt fra brukerstøtte til strategiarbeid. Enheten har et spesielt fokus på opplæring og kompetanseutvikling av kommunene, hvor målsettingen er å bevege seg fra reaktiv brukerstøtte til proaktiv opplæring.

Fra idé til tjeneste

Prosjektfunksjonen er selskapets iverksettende enhet. Forenklet kan man si at det er i denne delen av virksomheten ideer, ønsker og behov blir satt i system, tilpasset, testet og produsert.

Denne prosessen foregår i tett dialog og samarbeid med oppdragsgiver og er forankret i prosjektavtale mellom partene. Dette sikrer at det endelige produktet blir levert til henhold til avtalte forventninger og retningslinjer.

Prosjektavdelingens medarbeidere har kompetanse innen:

 • Prosjektledelse
 • Rådgivningstjenester innen bruk og innføring av offentlige IKT-løsninger
 • Anskaffelser

DGI har utarbeidet en egen metodikk som beskriver prosessen fra behov oppstår til tjenesten er i produksjon. Vår prosjektmetodikk er til for at vi skal kunne levere prosjekter med bedre kvalitet og innenfor riktige tids- og kostnadsrammer. Prosjektfunksjonen er brobygger og integrator mellom kunde- og brukermiljø og driftsfunksjonen i selskapet.

Det er etablert en modell/metodikk, hvor følgende kjerneområder er identifisert:

 • Systemforvaltning og brukerstøtte
  • Kontroll på alle fagsystem og brukerstøtte til kommunene        
 • Rådgiving
  • Digitaliseringsstrategier, forretningsutvikling, fagfora
 • Prosessdesign
  • Automatisering av arbeidsprosesser
 • Prosesseierskap
  • Sikre forankring og eierskap i kommunene        

DGI vil med tjenesteutvikling tilrettelegge og forvalte de tekniske løsningene samt være en kompetanseenhet for kommunene.  Den enkelte kommune vil ha et oppfølgende ansvar for å motivere til bruk av løsningene, kvalitetssikring av tjenestene og gjennomføre omstilling i egen organisasjon som følge av endrede arbeidsprosesser.

Følgende fagområder er dekket av Digitalisering og utvikling:

 • Økonomi og administrasjon
 • Helse og omsorg
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Skole og oppvekst
 • Teknisk sektor
 • Prosjektledelse

I samspillet mellom teknologi, drift og digitalisering er DGI i en unik posisjon til å hjelpe kommunene i Gardermoregionen inn i den digitale fremtiden.

 

 


Publisert: 25.10.2017 14:15:45
Sist endret: 25.03.2021 08:36